Jul 27, 2009

Mô hình Lab nâng cao RIPv2 và EIGRP

Mô hình lab:Mô hình gồm 4 Router được đặt tên như trên hình.
Dải địa chỉ IP được cấp: 172.16.0.0/16
Số host trên mỗi Router được chia như trên hình vẽ.
Yêu cầu:
Cấu hình Router cơ bản: Hostname, domain-lookup, password, banner,...
Cấu hình IP trên các Interface.
Cấu hình RIPv2 hoặc EIGRP: no auto, network, redistribute, passive-interface...
Manual summary IP address trên các Interface: ip summary-address.
Cấu hình Authentication: ip authentication
File cấu hình bằng Dynamips:

#####################################################################
# Lab Topology mappings for dynamips/dynagen
# Lab RIPv2, EIGRP advanced configuration.
# By THAOLV
#
#####################################################################

autostart = false

[localhost]
workingdir = C:\Program Files\Dynamips\sample_labs\CNAP_BSCI\EIGRP

[[7200]]
image = \Program Files\Dynamips\images\c7200-a3jk9s-mz.122-23.bin
idlepc = 0x6070c44c
npe = npe-400
ram = 160

[[ROUTER R1]]
console = 2001
S1/0 = R2 S1/0
S1/1 = R3 S1/0

[[ROUTER R2]]
console = 2002
S1/1 = R3 S1/1

[[ROUTER R3]]
console = 2003
S2/0 = R4 S1/0

[[ROUTER R4]]
console = 2004

Download đầy đủ: Topology, Bảng chia IP + Yêu cầu, File .net

Author : Lâm Viết Thảo // 11:36 PM
Category:

0 comments:

Post a Comment

Comment if you have any question. Do not spam

 
Powered by Blogger.