EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), là giao thức Distance Vector độc quyền, và chỉ chạy trên các thiết bị Cisco (bằng chứng: http://i271.photobucket.com/albums/jj155/vi_nuoc_quen_than/EIGRP.jpg). Cấu hình chứng thực khi trao đổi thông tin định tuyến là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ hệ thống khỏi sự tấn man in the midle. Cấu hình Authentication được thực hiện trên từng Interface tham gia vào quá trình trao đổi thông tin định tuyến, thường là các đường Serial nối giữa các Router. Sau khi Enalbe EIGRP trên các Router, ta cần xác định các cổng cần cấu hình Authentication, những cổng không cần dùng trong quá trình tham gia trao đổi Routing Table như các cổng Ethernet, ta nên disable. Cấu hình mẫu bên dưới đây là thực hiện việc Authentication trên cổng Serial 0/0, Router bắt đầu nhận Update từ 5h ngày 21/07/2009 từ cổng S0/0, Router cũng bắt đầu gửi Update ra cổng S0/0 từ 5h ngày 21/07/2009, infinite là cho tới mãi mãi (bạn có thể thay bằng 1 mốc thời gian cụ thể để tăng tính bảo mật)

Bắt đầu bằng chế độ Configuration mode

Router(config)# router eigrp 100
Router(config-router)# passive-interface default
Router(config-router)# no passive-interface s0/0
Router(config-router)# exit
Router(config)# interface s0/0
Router(config-if)# ip authentication mode eigrp 100 md5
Router(config-if)# ip authentication keychain eigrp 100 thaolv
Router(config-if)# exit
Router(config)# key chain thaolv
Router(config-keychain)# key 1
Router(config-keychain)# key-string anhthao
Router(config-keychain)# accept-lifetime 5:00:00 July 21 2009 infinite
Router(config-keychain)# send-lifetime 5:00:00 July 21 2009 infinite
Router(config-keychain)# end
Router#Verify bằng lệnh show running-config
Chú ý: Cấu hình key-string phải giống nhau giữa các Router tham gia trao đổi Routing table, accept-lifetime và send-lifetime mặc định start at Jan 1 1993 (thời điểm EIGRP ra đời).