Jul 23, 2009

Active Directory Partitions

Cơ sở dữ liệu AD được chia ra thành các logical directory partitions:

  • Schema partition
  • Configuration partition
  • Domain partition
  • Application partition

Schema Partition

Duy nhất 1 schema partition tồn tại trên forest. Schema partition được lưu trữ trên tất cả DC trong forest. Schema partition xác định và đưa ra các quy tắc để tạo và thao tác tất cả các đối tượng và thuộc tính mà bạn tạo trong directory.

Configuration Partition

Chỉ có 1 configuration partition trên forest. Configuration được lưu trên tất cả DC trong 1 forest, Configuration partition chứa các thông tin về cấu trúc của AD bao gồm việc xác định: có những domain, site, DC nào tồn tại trong mỗi forest, và có những dịch vụ nào đang chạy.

Domain Partition

Có nhiều domain partition có thẻ tồn tại trên forest. Domain parition được lưu trên mỗi DC trong 1 domain cụ thể, Một domain partition lưu giữ thông tin về User, Group, Computer và OU. Domain partition là được replicate tới tất cả các DC trong domain đó. Tất cả các đối tượng của mọi domain pasrition trong forest là được lưu trong global catalog server với một số các thuộc tính.

Application Partition

Application partition lưu thông tin về các ứng dụng trong AD. Không giống với domain Partition , một application partition không lưu thông tin về các đối tượng như user. Thêm nữa, dữ liệu trong application partition không được lưu trữ trong global catalog.

Một ví dụ về Application Partition , nếu bạn sử dụng DNS mà được tích hợp với AD, bạn sẽ có 2 Application Partition là ForestDNSZones và DomainDNSZones:

  • ForestDNSZones là một phần của forest. Tất cả DC mà đóng vai trò là DNS Server trong forest sẽ nhận và nhân bản Partition này. ForestDNSZones lưu trữ forest zone.
  • DomainDNSZones là duy nhất trong mỗi domain. Tất cả các DC đóng vai trò là DNS Server trong Domain đều nhận và nhân bản partiton này.

Mỗi domain có một DomainDNSZones partition, nhưng chỉ có một ForestDNSZones. Dữ liệu DNS không được nhân bản tới các catalog server.


Tổng kết: Schema partition, Configuration partition là duy nhất trong Forest và được lưu trữ trên tất cả các DC trong 1 forest. Domain Partiton là duy nhất trong 1 domain và được lưu trữ trên tất cả các DC trong domain đó, các đối tượng nằm trong Domain partiton cũng được lưu trữ trên Global Catalog server với hạn chế các thuộc tính, Global catalog Server, khuyến cáo nên có 1 cho mỗi Site. Application Partition có thể nằm trên bất kỳ DC nào mà nó tạo. Ví dụ điển hình nhất là Application trong DNS server.

0 comments:

Post a Comment

Comment if you have any question. Do not spam

 
Powered by Blogger.