Jul 26, 2009

Advanced EIGRP Lab

Đúng là pó tay với cái Packet Tracer, cấu hình một thôi một hồi tự nhiên nó tắt ngóm, không hiện 1 cái massage, bao công cấu hình đi tong, ức chế...

Mô hình Lab
Bảng cấu hình IP trên từng Interface:

R1

Fa0/0

192.168.12.1

255.255.255.0

Fa0/1

192.168.13.1

255.255.255.0

R2

S0/0

192.168.24.1

255.255.255.0

Fa0/0

192.168.12.2

255.255.255.0

R3

S0/1

192.168.34.1

255.255.255.0

Fa0/0

192.168.13.2

255.255.255.0

R4

S0/0

192.168.24.2

255.255.255.0

S0/1

192.168.34.2

255.255.255.0

Fa0/0

192.168.45.1

255.255.255.0

R5

S0/0

192.168.56.1

255.255.255.0

S0/1

192.168.57.1

255.255.255.0

Fa0/0

192.168.45.2

255.255.255.0

R6

S0/0

192.168.56.2

255.255.255.0

S0/1

192.168.68.1

255.255.255.0

R7

S0/0

192.168.78.1

255.255.255.0

S0/1

192.168.56.2

255.255.255.0

R8

S0/0

192.168.78.2

255.255.255.0

S0/1

192.168.68.2

255.255.255.0

Fa0/0

192.168.89.1

255.255.255.0

R9

S0/0

192.168.109.1

255.255.255.0

Fa0/0

192.168.89.2

255.255.255.0

Fa0/1

192.168.119.1

255.255.255.0

R10

S0/0

192.168.109.2

255.255.255.0

Fa0/1

192.168.120.1

255.255.255.0

R11

Fa0/0

192.168.121.1

255.255.255.0

Fa0/1

192.168.119.2

255.255.255.0

R12

Fa0/0

192.168.121.2

255.255.255.0

Fa0/1

192.168.120.2

255.255.255.0


Yêu cầu:

Cấu hình IP trên các Interface trên từng Router như bảng trên.
Mỗi Router sẽ có 1 interface loopback giả lập mạng LAN với địa chỉ có dạng Y.Y.Y.0/24. Ví dụ Router 1 sẽ có LAN: 1.1.1.0/24
Cấu hình passwords routers: secret, line console, line VTY, password-encryption.
Cấu hình EIGRP trên mỗi Router: enable EIGRP, Network, Passive-interface, no auto-summary, Redistribute eigrp, Authentication.
Verify and Troubleshooting.

Download tài liệu chi tiết: Advanced EIGRP Lab
Mô hình Packet Tracer chưa cấu hình: Mô hình trắng.

Author : Lâm Viết Thảo // 9:30 PM
Category:

0 comments:

Post a Comment

Comment if you have any question. Do not spam

 
Powered by Blogger.